Regulamin


Regulamin


Korzystania  z IBOK


w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Biłgoraju.


 


 1. § 1. [Definicje]

  Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają:

 1. IBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta stanowiące platformę za pośrednictwem której świadczone są drogą elektroniczną usługi opisane w Regulaminie, dostępne pod adresem pgkbilgoraj.pl/zakładka IBOK/,

 2. PGK – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Biłgoraju, KRS: 0000119509,

 3. Administrator – podmiot, który na podstawie umowy z PGK zapewnia Użytkownikom świadczenie usług w IBOK,

 4. Użytkownik – strona umowy w PGK,

 5. Login – identyfikator użytkownika w systemie świadczenia usług drogą elektroniczną,

 6. Hasło – hasło zdefiniowane przez użytkownika celem dodatkowej weryfikacji tożsamości użytkownika.

  § 2. [Bezpłatne korzystanie]

  Za korzystanie z IBOK przez Użytkownika PGK ani Administrator nie pobierają od niego żadnych opłat.

  § 3. [Zakres usług]

  Administrator zapewnia Użytkownikowi poprzez IBOK korzystanie z następujących usług:

 1. Wglądu do stanu konta Użytkownika w PGK i wzajemnych ich rozliczeń,

 2. Wglądu do informacji o wysokości opłat należnych od użytkownika na rzecz PGK z wyszczególnieniem ich tytułu,

 3. Wypełniania ankiet umieszczonych w IBOK przez Administratora,

 4. Wgląd do faktur wystawianych przez PGK,

 5. Prowadzenia korespondencji z PGK.

  § 4. [Prowadzenie korespondencji ]

  Prowadzenie korespondencji z PGK będzie odbywało się w godzinach funkcjonowania spółki tj.700 - 1500

 1. RejestracjaUżytkownika

  § 5. [Czynności Użytkownika]

  1. Użytkownik musi się zarejestrować na stronie IBOK uzupełniając wszystkie pola w formularzu  rejestracyjnym.

  2. Użytkownik odznacza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  3. Użytkownik po zarejestrowaniu musi zweryfikować poprawność podanych danych, podczas rejestracji na stronie IBOK poprzez wykorzystanie szczegółów z wysłanej na podany przez niego adres wiadomości elektronicznej.

    

   § 6. [Czynności Administratora]

 1. Administrator przeprowadza weryfikacje danych Użytkownika.

 2. Aktywacja dostępu jest potwierdzona poprzez wysłanie wiadomości e- mail do użytkownika.

 3.  Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych użytkownika z listy użytkowników i  zablokowania dostępu do konta na jego żądanie złożone Administratorowi w formie pisemnej.

 4. W przypadku wygaśnięcia umowy niezwłocznie zablokowany zostanie dostęp do konta użytkownika z jednoczesnym usunięciem danych z listy użytkowników.

 1. Korzystanie z usług

  § 7. [Przyczyny ograniczenia dostępu do IBOK]

  Dostęp do IBOK może zostać przez Administratora zablokowany:

  na czas wykonywania aktualizacji albo czynności konserwacyjnych albo związanych z modyfikacją IBOK ,

   1. danemu Użytkownikowi w wypadku stwierdzenia korzystania  z niego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

   § 8. [Skutki ograniczenia dostępu do IBOK]

   Jeżeli dostęp do IBOK z jakichkolwiek przyczyn zostanie zablokowany lub nie zostanie zaktualizowany  Użytkownik nie może rościć sobie żadnych prawa z tego tytułu.

   § 9. [Odpowiedzialność Administratora i PGK]

 1. Administrator ani PGK nie ponoszą odpowiedzialności  za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji  uzyskanych  z IBOK.

 2. Administrator ani PGK nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia  loginu ani hasła  Użytkownika przez osoby trzecie.

 3. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem IBOK  nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Administratora bądź PGK.

 1. Postanowienia końcowe

  § 10. [Zmiany Regulaminu]

 1. Po rejestracji Użytkownika zgodnie z § 5 i § 6Regulaminu uznaje się, że Użytkownik zapoznał się w jego treścią i go zaakceptował.

 2. Administrator oraz PGK zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu bez zgody Użytkownika.

 3. Zmiany są skuteczne względem wszystkich zarejestrowanych Użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie PGK /zakładka IBOK/.


REGULAMIN